woensdag 19 augustus 2015

Welke kosten kan een leningverstrekker u kan aanrekenen


a) De schattingskosten

De leningverstrekker wil weten hoeveel het eigendom dat u in hypotheek geeft eigenlijk waard is.
Denk terug aan het feit dat de leningverstrekker meer zekerheid van terugbetaling heeft naarmate de som van uw lening kleiner is in verhouding tot de waarde van het onroerend goed dat u in hypotheek geeft. De kosten van zo'n schatting zijn voor uw rekening. De leningverstrekker dient u hiervan op voorhand te verwittigen en de betaling ervan mag slechts gevraagd worden na uitvoering van de schatting.

b) De dossierkosten

Wanneer een leningverstrekker u een voorstel doet dan kost hem dit werk en tijd; de vergoeding hiervoor noemen we de dossierkosten. Dossierkosten mogen maar worden aangerekend als de leningverstrekker zijn aanbod schriftelijk heeft geformuleerd. In dit leningsaanbod moeten alle leningsvoorwaarden staan, alsook de geldigheidsduur van zijn aanbod.

2. De kosten die de notaris u zal aanrekenen

De kosten die de notaris aanrekent zijn wettelijk vastgelegd.
Vraagt u bij verschillende notarissen om een berekening van de leningskosten dan moeten die steeds ongeveer gelijk zijn. Het is echter op voorhand niet te voorspellen welke de exacte kosten zullen zijn, dit varieert immers van dossier tot dossier. De notaris zal daarom steeds stellen dat de kosten ongeveer een bepaalde som zullen bedragen met een marge van bijvoorbeeld 1000 euro.
Het bedrag dat u aan de notaris moet betalen, dient u eigenlijk onder te verdelen in twee soorten kosten, de belastingen en de eigenlijke notariskosten.

a) De belastingen (registratierechten, hypotheekrechten, zegelrechten)

Wanneer u een lening aangaat dient u belastingen te betalen. De notaris moet die ontvangen en doorstorten aan de fiscus.

Vooreerst is er het registratierecht.
Dit recht beloopt 1% op de totale som waarvoor een hypotheek genomen word en een som van 250 euro per stuk dat aan uw leningsakte wordt gehecht (bijvoorbeeld een aflossingstabel).
Vervolgens is er het hypotheekrecht. Deze belasting bedraagt 0,3% op de totale som waarvoor een hypotheek wordt genomen vermeerderd met het honorarium van de hypotheekbewaarder en met de kosten die de hypotheekbewaarder aan de notaris vraagt voor de aflevering van een hypothecair getuigschrift. Ten slotte zijn er de zegelrechten: op zowat alle officiële stukken die voor uw lening worden opgemaakt moet een fiscale zegel gekleefd worden.

b) De eigenlijke notariskosten

De notaris dient meerdere inlichtingen te verzamelen bij allerhande officiële instanties. Voor die aanvragen rekent hij een vergoeding aan voor zichzelf en voor de kosten die hij zelf bij deze instanties heeft moeten maken. Daarnaast zal de notaris u nog een honorarium aanrekenen dat wettelijk is vastgesteld en dat naargelang het leningsbedrag zal variëren.

0 reacties: